வான்லோக ராணி வையக ராணி மண் மீதிலே புனித மாது நீ

1. ♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 

2. ♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


வான்லோக ராணி வையக ராணி

மண் மீதிலே புனித மாது நீ (2)


1. விண்ணொளிர் தாரகை தாயே நீ

தண்ணொளிர் விசிடும் ஆரணி -2

பாவமேதுமில்லா சீலி பாவிகளின் செல்வ ராணி

பாதுகாத்து ஆளுவாயே நீ


2. வானவர் போற்றிடும் ராக்கினி

மண்வர் வழ்த்திடும் ராக்கினி (2) - பாவமேதுமில்லா