மாதாவே துணை நீரே உம்மை வாழ்த்திப் போற்ற வரம் தாரும்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


மாதாவே துணை நீரே உம்மை

வாழ்த்திப் போற்ற வரம் தாரும்

ஈதோ பிள்ளைகள் வந்தோம் அம்மா

ஏற்றன்பாக எமைப்பாரும் (2)


1. வானோர் தம்அரசே தாயே எம் மன்றாட்டை தயவாய்க் கேளும்

ஈனோர் என்றெம்மை நீர் தள்ளாமல் எக்காலத்துமே தற்காரும்


2. ஒன்றே கேட்டிடுவோம் தாயேயாம் ஓர் சாவான பாவந்தானும்

என்றேனும் செய்திடாமல் காத்து எம்மை சுத்தர்களாய்ப் பேணும்