உன் கையில் என் பெயரெழுதி இறைவா உன் நெஞ்சில் என் நினைவெழுதி

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


உன் கையில் என் பெயரெழுதி இறைவா

உன் நெஞ்சில் என் நினைவெழுதி (2)

என்றென்றும் என்னை நிலைக்கச் செய்தாய் - 4

உன் நெஞ்சில் என் நினைவெழுதி இறைவா

என்னை நீ நிலைக்கச் செய்தாய்


1. என் கண்ணில் உந்தன் வடிவெழுதி

இம்மண்ணில் உந்தன் அடிதொழுது (2)

பித்தனாய் என்னை அலையவிட்டாய் - உன்

பக்தனாய் என்றும் தொடரவிட்டாய் (2)


2. என் கண்ணீரில் உந்தன் பாதம் கழுவி

உன் மலர்பதத்தில் என் இதழ் பதித்து (2)

உள்ளத்தை உடைத்து வார்த்துவிட்டேன் உன்

இல்லத்தை அடைந்து உயர்ந்துவிட்டேன் (2)