இன்பம் தேடும் இதயமே இயேசுவிடம் போ பேரின்பம் தரும் வாழ்வின் ஊற்று அவரே அவரே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இன்பம் தேடும் இதயமே இயேசுவிடம் போ

பேரின்பம் தரும் வாழ்வின் ஊற்று அவரே அவரே -2


1. இனிது இனிது அவரருளும் திருவிருந்து

புனிதரெல்லாம் சுகங்கண்ட அருமருந்து (2)

கனிந்துவிடும் கல்மனமும் அவர் தொடும்போது -2

தணிந்துவிடும் நம் துயரம் அவர் வரும்போது


2. எளிய மனதில் ஏற்றம் தரும் திருவிருந்து

இன்னல்களைத் தடுத்தாளும் உடனிருந்து (2)

வலிமையுடன் வாழச் செய்யும் பேராற்றலிது -2

வறண்டுவிடா வளமருளும் அனுதினம் சுரந்து