அருள்நிறை மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே பெண்களிலே நீர் பேறுபெற்றீர் உம் மகனும் வாழியவே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அருள்நிறை மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே

பெண்களிலே நீர் பேறுபெற்றீர் உம் மகனும் வாழியவே (2)


1. பரிசுத்த மரியாயே எங்கள் பரமனின் தாயாரே

பாவிகள் எங்களுக்காய் பரமனை மன்றாடும் (2)

இப்போதும் நீர் மன்றாடும் எப்போதும் நீர் மன்றாடும் (2)

தீமைகள் நெருங்குகையிலே எம்மைத் தாங்குமம்மா


2. அருள்நிறை மரியே வாழ்க ஆண்டவர் உம்முடனே

பெண்களிலே நீர் பேறுபெற்றீர் உம் மகனும் வாழியவே

மகனும் வாழியவே - 3