தலைவா உனை வணங்க

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


தலைவா உனை வணங்க

என் தலைமேல் கரம் குவித்தேன்

வரமே உனைக் கேட்க நான்

சிரமே தாள் பணிந்தேன் (2)


1. அகல்போல் எரியும் அன்பு அது பகல்போல் மணம் பரவும் -2

நிலையாய் உனை நினைத்தால்

நான் மலையாய் உயர்வடைவேன் - 2


2. நீர்போல் தூய்மையையும் என் நினைவில் ஓடச்செய்யும் - 2

சேற்றினில் நான் விழுந்தால் என்னை சீக்கிரம் தூக்கிவிடும் -2