ஷாலோம் மை ஃப்ரெண்ட் ஷாலோம் மை ஃப்ரெண்ட் ஷாலோம் ஷாலோம்


ஷாலோம் மை ஃப்ரெண்ட் ஷாலோம் மை ஃப்ரெண்ட்

ஷாலோம் ஷாலோம்

தெ பீஸ் ஆஃப் க்ரைஸ்ட் பி வித் யூ டுடே

ஷாலோம் ஷாலோம்


1. நண்பரே அமைதி அன்பரே அமைதி

அமைதி அமைதி

கிறிஸ்து இயேசுவின் அமைதி உங்களோடு

என்றும் என்றென்றும்