எவேனு ஷாலோம் ஆலே கும் எவேனு ஷாலோம் ஷாலோம் ஷாலோம் ஆலே கும்


எவேனு ஷாலோம் ஆலே கும்

எவேனு ஷாலோம் ஷாலோம்

ஷாலோம் ஆலே கும்


1. அன்ட் மே ஹிஸ் பீஸ் பி வித் யூ

எவேனு ஷாலோம் ஷாலோம்

ஷாலோம் ஆலே கும்


2. சமாதானம் உங்களோடு

எவேனு ஷாலோம் ஷாலோம்

ஷாலோம் ஆலே கும்