அமைதியின் தெய்வமே இறைவா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அமைதியின் தெய்வமே இறைவா

என் இதயத் தலைவனே

அருள்வாய் அருள்வாய் யாம் ஏங்கித் தேடுகின்ற அமைதி

அமைதி அமைதி எங்கும் என்றும் அமைதி - 2


1. நீதிப் பாதையில் நடப்பவர் சுவைப்பது அமைதி அமைதி

தியாகச் சிகரத்தில் நிலைப்பவர் பெறுவது அமைதி அமைதி (2)

அன்பு மொழியை விதைத்திடுவோர்

அருளின் பயிரை அறுத்திடுவார் (2)

அமைதி அமைதி எங்கும் என்றும் அமைதி - 2


2. உறவைத் தேடியே உரிமைகள் காத்தால் அமைதி அமைதி

உயிரை மதித்தால் உண்மையில் நிலைத்தால் அமைதி அமைதி(2)

ஓங்கும் வன்முறை ஒழித்திடுவோம்

வீங்கும் ஆயுதம் களைந்திடுவோம் (2)

அமைதி அமைதி எங்கும் என்றும் அமைதி - 2