இறைவனின் புகழ்பாட இங்கே இதயங்கள் பல கோடி

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இறைவனின் புகழ்பாட இங்கே இதயங்கள் பல கோடி

துறையெல்லாம் கடந்தவனே உன் துணையொன்றே நாம் தேடி


1. மறைபொருள் ஆனவனே உன்னை

மனங்களில் சிறை வைத்தோம் (2)

குறையுள்ள கோயிலிலே உன்னைக்

கொண்டு நாம் குடி வைத்தோம்


2. அன்பு உன் பேர் அறிவோம் தூய

அறிவென்றும் நாம் தெரிவோம் (2)

இன்பம் நீ எனக் கொள்வோம் நல்ல

இரக்கம் நீ என மொழிவோம்