இறைவனின் பலியில் இணைந்திட வருவோம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இறைவனின் பலியில் இணைந்திட வருவோம்

இறைவன் அழைக்கின்றார் இனிதே அழைக்கின்றார் (2)

துன்பம் இல்லை துயரம் இல்லை இறைவனின் உறவினிலே

வாழ்வுண்டு வழியுண்டு இறைவனின் துணையினிலே


1. அடிமைத் தளையிலிருந்து அன்று முன்னோரை மீட்ட தேவன் -2

பாவத் தளையிலிருந்து நம்மை மீட்கவே அழைக்கின்றார்

துன்பம் இல்லை.....


2. அடிமை என்றழைக்கவில்லை நம்மை நண்பர்கள் என்றாரே - 2

உரிமை வாழ்வு வழங்க நம்மை பெயர் சொல்லி அழைக்கின்றார்

துன்பம் இல்லை....