நீதானே இறைவா நிலையான சொந்தம் உனையன்றி உலகில் எனக்கேது பந்தம் உன்னருள் ஒன்றே எனக்குத் தஞ்சம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


நீதானே இறைவா நிலையான சொந்தம்

உனையன்றி உலகில் எனக்கேது பந்தம் (2)

உன்னருள் ஒன்றே எனக்குத் தஞ்சம்

உனை என்றும் பிரியாது ஏழை என் நெஞ்சம் - 2

நீயே சொந்தம் நீயே தஞ்சம் நீயே செல்வம் வாழ்வின் மையம் -2


1. கொடியோடு இணைந்துள்ள கிளை போலவே

உன்னோடு ஒன்றாகும் அருள் வேண்டுமே (2)

கனி தந்து என் வாழ்வு செழிப்பாகவே - 2

வருவாயே தலைவா என் உயிர் மூச்சிலே - 2


2. நிலைவாழ்வு தருகின்ற வார்த்தைகளோ

இறைமைந்தன் உன்னிடமே இருக்கின்றன (2)

நானெங்கு போவது உனைப் பிரிந்து - 2

நாளெல்லாம் வருவேன் உனைத் தொடர்ந்து - 2