ஆண்டவரின் ஆவி என்மேலே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஆண்டவரின் ஆவி என்மேலே

ஏனெனில் அவர் அபிஷேகம் செய்துள்ளார் (2)


1. எளியோருக்கு நற்செய்தி சொல்லவும்

சிறைப்பட்டோர் விடுதலை அடைவர் என அறிவிக்கவும்

ஆண்டவர் என்னைத் தேர்ந்தெடுத்தார் தேர்ந்தெடுத்தார்

உன்னை அன்று அழைத்ததும் நாமே -2

உரிய பெயரை வைத்ததும் நாமே -2

உன்னை அன்று மீட்டதும் நாமே

உனது துணையாய் இருப்பதும் நாமே


2. நிறை உண்மைக்கு சாட்சி சொல்லவும்

நோயுற்றோரைக் குணமாக்கவும்

ஆண்டவர் என்னைத் தேர்ந்தெடுத்தார்

தீ நடுவே நீ நடந்தாலும் - 2 ஆழ்கடலைத்தான் கடந்தாலும் -2

அருகிலேயே நாம் இருக்கின்றோம்

அழைத்து உன்னை வழிநடத்துகின்றோம்