அமைதியின் தூதனாய் இறைவா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அமைதியின் தூதனாய் இறைவா

என்னை ஆக்கிடவேண்டும் தேவா (2)

மனநிலம் அமைதியில் தவழ்ந்துவிட்டால் - இந்த

மாநிலம் அமைதியில் மகிழும் - 2


1. வேருக்கு அமைதி நீர் கொடுக்கும் - பறவை

வயிற்றுக்கு அமைதி கனி கொடுக்கும் (2)

நிலத்துக்கு அமைதி மழை கொடுக்கும் - 2

என் நெஞ்சுக்கு அமைதி நீ அருள்வாய் - 2


2. பாட்டுக்கு அமைதி சுரம் கொடுக்கும் - சின்னப்

பாலர்க்கு அமைதி தாய் கொடுப்பாள் (2)

பாருக்கு அமைதி யார் கொடுப்பார் -2

பெரும் பாவிக்கு அமைதி நீ அருள்வாய் - 2