எதைக் கொடுப்பேன் நான் காணிக்கையாக - நீர் எனக்கு கொடுத்ததையே கொடுத்து மகிழ்ந்தேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


எதைக் கொடுப்பேன் நான் காணிக்கையாக - நீர்

எனக்கு கொடுத்ததையே கொடுத்து மகிழ்ந்தேன் (2)

கொடுப்பதில் நான் இழப்பதில்லை 2

இதுவே எமது வாழ்வின் பாடமாம்


1. அடிமை நீங்கள் என அழைப்பதில்லை

அன்பர் நண்பர் உறவு சொல்வேன் (2)

உறவு வாழ்வில் உடைந்த உள்ளத்தை 2

உம்மிடம் தந்து ஒப்புரவாகுவேன்


2. உலகம் தருகின்ற அமைதி அல்லாது

உமது அமைதி எமக்குத் தாரும் (2)

உலகில் துயரம் அழுகை உண்டு 2

உம்மால் எமக்கு மகிழ்ச்சி உண்டு