என்னை அழைத்தார் என்னை அழைத்தார்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


என்னை அழைத்தார் என்னை அழைத்தார்

என் பெயரைச் சொல்லி இயேசு அழைத்தார்

என்னை அழைத்தார் என்னை அழைத்தார்

தன் திருமுகம் காண இயேசு அழைத்தார்


1. நான் ஆடிடுவேன் நான் பாடிடுவேன்

அவர் சமூகத்தில் மகிழ்ந்திடுவேன் (2)

சரணாகதி நான் அடைந்திடுவேன் -2

சகலமும் அவரிடம் படைத்திடுவேன்


2. அனுதினம் அவரை நான் துதித்திடுவேன்

தரிசித்திட நான் விழித்திடுவேன் (2)

இறை வார்த்தையில் நான் நிலைத்திருந்து -2

அவரன்பில் முழுமை அடைந்திடுவேன்