எனையாளும் தேவன் எனைத் தேடும் ஆயன் எனைத் தேற்ற இன்று எழுந்தென்னில் வந்தார்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


எனையாளும் தேவன் எனைத் தேடும் ஆயன்

எனைத் தேற்ற இன்று எழுந்தென்னில் வந்தார்

அவரென்னில் இணைய என்னுள்ளம் மகிழ

அவர் தந்த ராகம் நாம் பாடுவோம்

பாடுங்கள் பாடுங்கள் பாரெல்லாம் படைத்தவர்

புகழினைப் பாடுங்களே

பாழ்வெளிப் பயணத்தில் பாவி நம் பாவத்தை

பாசத்தால் ஏற்றவரை


1. காலங்கள் எல்லாம் அவர் நம்மைக் காக்க

காணாத இன்பங்கள் நாம் காணுவோம் (2)

நம் தேவன் இன்று நம்மோடு என்றும் -2

நலமாக நம்மைக் கரை சேர்க்க இன்று


2. ஏதேதோ ராகம் ஏதேதோ தாளம்

எல்லாமே இங்கு யார் தந்தது (2)

நம் தேவன் இன்று நம்மோடு என்றும் -2

நலமாக நம்மை கரை சேர்க்க இன்று