ஏழிசை நாதனே எழுவாய் இறை அருளை என்னில் நீ பொழிவாய்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஏழிசை நாதனே எழுவாய் - இறை

அருளை என்னில் நீ பொழிவாய்

பல வரங்கள் தந்து எனைக் காப்பாய்

வழிகாட்ட எழுந்து வருவாய்


1. வாழ்வும் வழியும் நீ எனக்கு வளங்கள் சேர்க்கும் அருமருந்து (2)

உறவை வளக்கும் விருந்து -2

என்னில் நிறைவை அளிக்கும் அருளமுது

பாடுவேன் பாடுவேன் பல சிந்து

பாரினில் வாழுவேன் உனில் இணைந்து (2)


2. விழியும் ஒளியும் நீ எனக்கு விடியல் காட்டும் ஒளி விளக்கு (2)

மனிதம் வாழும் தெய்வம் -2

என்னில் புனிதம் வளர்க்கும் நல் இதயம்

பாடுவேன் பாடுவேன் ... ...