மன்னிப்பு மன்னிப்பு மன்னிப்பு தேவா மன்னிப்பு மன்னிப்பு தாருமே இறைவா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


மன்னிப்பு மன்னிப்பு மன்னிப்பு தேவா

மன்னிப்பு மன்னிப்பு தாருமே இறைவா

மன்னிப்பு தாருமே இறைவா (2)


1. ஆண்டவர் ஆன்மாவை விரும்புகின்றார்

மாண்டிட்ட ஆன்மாவைத் தேடுகின்றார்

அண்டிடும் பாவிக்கு அருளுகின்றார் - நேரில்

வேண்டிடும் துரோகிக்கு இரங்குகின்றார்

ஆண்டவர் ஞானத்திற் கினிமையுண்டு

கண்டிக்கக் காலத்தைக் கடத்துகின்றார்

கண்டித்துக் கருணைச் சொல் கூறுகின்றார் - பாவி

திருந்திட அருள்கொடை வழங்குகின்றார்


2. குற்றங்கள் இல்லையே என்று சொன்னால்

நம்மைத்தான் ஏமாற்றி நலிந்திடுவோம்

குற்றங்கள் அனைத்தையும் எடுத்துவைத்தால் - தேவன்

குற்றத்தை மன்னித்து வாழ்வளிப்பார்

பாவத்தை வெறுத்துத் தள்ளிடுவோம்

ஆபத்தை விலக்கிச் சென்றிடுவோம்

ஆன்மாவை அவரிடம் காட்டிடுவோம் - அதன்

அவலங்கள் கழுவிட வேண்டிடுவோம்