இறை பலியினில் இணைந்திடுவோம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இறை பலியினில் இணைந்திடுவோம்

இறைவனில் கலந்திடுவோம்

இதயத்தில் இருப்பவரே இறைகுலமாய் வருவோம்

இறை மகிமைக்காக உழைப்போம் நம்மில்

மனிதம் மலர இணைவோம் (2)


1. இறைவன் வார்த்தையில் இல்லம் அமைத்திட

இயேசு வழியில் செல்வோம்

உறவு வளம் பெற உண்மை உருபெற உலகில் சாட்சியாவோம்(2)

கல்வாரிப் பலியின் நினைவே எம் வாழ்வில் வசந்தம் வருமே -2

இறை மகிமைக்காக...


2. ஏழை எளியவர் இறைவன் செய்தியை ஏற்று மகிழச்செய்வோம்

மாறும் உலகில் மாறா உன் அன்பில்

மாற்றம் கண்டு கொள்வோம் (2)

கல்வாரிப் பலியின் நினைவே எம் வாழ்வில் வசந்தம் வருமே -2