இதயம் நிறைந்த காணிக்கை உம்பாத மலரிலே மகிழ்வுடனே தருகின்றோம் ஏற்றிடுவாய்


இதயம் நிறைந்த காணிக்கை உம்பாத மலரிலே

மகிழ்வுடனே தருகின்றோம் ஏற்றிடுவாய் - இதயம்


1. எந்தன் வாழ்விலே வெறுமை உண்டு நிறைவு வேண்டுமே

இறைவா இதை அறிவாய் இன்று நிறைவு தாருமே (2)

உம்மிடமே என்னை முழுவதும் தந்திடுவேன் நான் - 2

எனை ஏற்று அருள் புரிவாய் எந்தன் இயேசுவே


2. எந்தன் வாழ்வில் அமைதியில்லை அமைதி வேண்டுமே

அருளே இறை ஒளியே இன்று அமைதி தாருமே (2)

உம்மிடமே என்னை முழுவதும் தந்திடுவேன் நான் - 2

எனை ஏற்று அருள் புரிவாய் எந்தன் இயேசுவே