வல்லமை தேவை தேவா வல்லமை தாரும் தேவா இன்றே தேவை தேவா இப்போ தாரும் தேவா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


வல்லமை தேவை தேவா வல்லமை தாரும் தேவா

இன்றே தேவை தேவா இப்போ தாரும் தேவா

பொழிந்திடும் வல்லமை உன்னதத்தின் வல்லமை

ஆவியின் வல்லமை அக்கினியின் வல்லமை


1. இறுதி நாளில் எல்லார் மேலும் ஆவியைப் பொழிவேன் என்றீர்

மூப்பர் வாலிபர் யாவரும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்வாரே


2. பெந்தகோஸ்து நாளின் போது பெரிதான முழக்கத்தோடு

வல்லமையாக இறங்கி வரங்களினாலே நிரப்பும்


3. மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையாய் ஆவி தாரும்

பிதாவே என்று அழைக்க புத்தி சுவீகாரம் ஈந்திடும்