ஒளியான என் தெய்வமே நல்வழிகாட்டும் மணிதீபமே என்னுள்ளம் எழுந்து வா என்னுள்ளம் நிறைய வா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஒளியான என் தெய்வமே நல்வழிகாட்டும் மணிதீபமே

என்னுள்ளம் எழுந்து வா என்னுள்ளம் நிறைய வா


1. என்னுள்ளம் நிலமானது அதில் உன் வார்த்தை விதையானது-2

சில மட்டும் பயிரானது (அதில்)-2 அது காயாகி கனியானது


2. இருள் நீக்கும் ஒளியானவா வாழ்வில்

அருள் சேர்க்கும் வழியாக வா (2)

தெய்வீக உணவாக வா (என்)-2 என்றும் மாறாத எம் மன்னவா