ஒளியாம் இறையே வாராய் எளியோர் நெஞ்சம் தனிலே ஒளியாம் இறையே வாராய்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஒளியாம் இறையே வாராய் எளியோர் நெஞ்சம் தனிலே

ஒளியாம் இறையே வாராய் (2)


1. விண்ணில் வாழும் விமலா மண்ணில் வாழும் மாந்தர் -2

உம்மில் என்றும் வாழ எம்மில் எழுமே இறைவா

ஒளியே எழிலே வருக - 2


2. நீரும் மழையும் முகிலால் பூவும் கனியும் ஒளியால் -2

உயிரும் உருவும் உம்மால் வளமும் வாழ்வும் உம்மால்

ஒளியே எழிலே வருக - 2

அருளே பொங்கும் அமலா இருளைப் போக்க வாராய் -2

குறையை நீக்கும் நிமலா நிறையை வளர்க்க வா வா...

ஒளியே எழிலே வருக - 2