உள்ளத்தைத் தந்தேன் இறைவா உண்மையை உரைத்தேன் தலைவா உள்ளதைத் தந்தேன் தேவா உயர் பலி ஆக்குவாய் நாதா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


உள்ளத்தைத் தந்தேன் இறைவா

உண்மையை உரைத்தேன் தலைவா

உள்ளதைத் தந்தேன் தேவா உயர் பலி ஆக்குவாய் நாதா


1. ஆலயம் திறந்தது பலி செய்ய நுழைந்தேன்

அதிலொரு பெருந்துடிப்பு

கலசம் ஒளிர்ந்தது கனிமொழி ஒலித்தது

அது ஒரு நல் விதைப்பு

தாபத்தை ஏற்றேன் தவறினைக் களைந்தேன்

அதிலொரு பலனளிப்பு

உள்ளத்தை அளித்தேன் இடரையும் இணைத்தேன்

அது ஒரு உளப் பிணைப்பு


2. படைத்த உன் பொருளை உனக்கே படைத்தேன்

அதிலொரு புது மகிழ்ச்சி

அளித்த மண்பொருளை பலியாய் மாற்றுவாய்

அது ஒரு விண் நிகழ்ச்சி

மகனின் பலியாய் மானிடன் பொருளாம்

அதிலொரு தனிச் சிறப்பு

இறைவன் நிகழ்ச்சியில் மானிடன் பங்காம்

அது ஒரு புதுப் பிறப்பு