இயேசுவின் தலைமையில் புதியதோர் உலகம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இயேசுவின் தலைமையில் புதியதோர் உலகம்

அமைத்திட எழுந்திடுவோம் - நம்

இதயத்தில் எழுந்திடும் எண்ணங்கள் யாவையும்

இசையுடன் முழங்கிடுவோம் - 2

இறைகுலமே எழுக ஆ இறையரசே வருக - 2


1. ஏழைகள் வாழும் தெருக்களில் இறங்கி

இயேசுவே நடந்து சென்றார் - நம்

இறைவனின் அரசு அவர்களுக்குரியது

என்பதை எடுத்துச் சொன்னார் (2) அந்த

இறைமகன் இயேசுவின் பாதங்கள் வழியில்

பயணத்தைத் தொடந்திடுவோம் (வாழ்க்கை) - 2


2. சிறைகளில் வாழ்வோர் விடுதலை அடைவர்

என்று இயேசு சொன்னார் - அவர்

ஒடுக்கப்பட்டோருக்கும் உரிமையற்றோருக்கும்

வழங்குவேன் வாழ்வு என்றார் (2)

நம் விழிகளைத் திறந்து உலகினைப் பார்ப்போம்

ஆவியின் வழிநடப்போம் தூய ஆவியின் வழிநடப்போம்