இயேசுவே என்றும் என்னுடன் இருந்து

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இயேசுவே என்றும் என்னுடன் இருந்து

என்னை நடத்துமையா

என்னை முழுதும் உந்தன் பாதத்தில்

அர்ப்பணம் தந்தேனய்யா (2)


1. கலங்காதே மகனே என்றழைத்து தம்

கைகளில் என்னைத் தாங்குகின்றார் (2)

கடவுள் நான் உன்னருகில் காலமும் இருப்பேன் என்கின்றார் -2


2. வலிமையும் திடமும் நானாவேன் நம்

வலக்கரம் உன்னைக் காக்கும் என்றார் (2)

எதிரிகள் உன்னைச் சூழ்ந்தாலும்

என் பெயர் உன்னை மீட்கும் என்றார் (2)