வரம் கேட்டு வருகின்றேன் இறைவா

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


வரம் கேட்டு வருகின்றேன் இறைவா - என்

குரல் கேட்டு அருளாயோ தலைவா (2)


1. பகைசூழும் இதயத்துச் சுவரையெல்லாம் - என்

பாசத்தால் தகர்க்கின்ற வரம் கேட்கின்றேன் (2)

புகைசூழ்ந்து இருள் வாழும் மனதில் எல்லாம் - 2 உன்

பெயர் சொல்லி ஒளியேற்ற உனைக் கேட்கின்றேன்


2. நலமெல்லாம் எனக்கென்று தேடும் குணம் - இனி

நாள்தோறும் இறக்கின்ற வரம் கேட்கின்றேன் (2)

பலியாக பிறர்க்கென்னை அளித்திட்டபின் - 2 என்

பரிசாக உனை கேட்கும் வரம் கேட்கின்றேன்