உறவோடு வாழும் உள்ளங்கள் நடுவில் தெய்வம் தரிசனம் உலகாளும் தேவன் நெறி வாழும் இதயம் தெய்வம் தரிசனம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


உறவோடு வாழும் உள்ளங்கள் நடுவில் தெய்வம் தரிசனம்

உலகாளும் தேவன் நெறி வாழும் இதயம் தெய்வம் தரிசனம்

மறைவழியில் வளரும் இல்லங்கள் எல்லாம் தெய்வம் தரிசனம்

நிறைவோடு மலரும் உலகங்கள் உயிர்த்தால் தெய்வம் தரிசனம்

தெய்வம் தரிசனம் - 4


1. அன்பாகி அன்பில் நிலையாகும் நெஞ்சில் . . .

மெய்யாகி பொய்மை பழிநீக்கும் நெறியில் . . .

ஒளியாகி உலகில் இருள் போக்கும் பணியில் . . .

கனவாகி நீதி நெருப்பாகும் செயலில் . . .

தெய்வம் தரிசனம் - 4


2. மதம் யாவும் மனித இன பேதம் ஒழித்தால் . . .

சமதர்மம் ஓங்க ஓயாது உழைத்தால் . . .

உரிமைகள் காக்க உயிர்த் தியாகம் செய்தால் . . .

இறையரசின் கனவு நனவாகி விடிந்தால் . . .

தெய்வம் தரிசனம் - 4