கவலைப்படாதீர் என்றும் கவலைப்படாதீர் உயிர்வாழ எதை உண்பதோ உடலுக்கெதை உடுப்பதென்றோ

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


கவலைப்படாதீர் என்றும் கவலைப்படாதீர் - 2

உயிர்வாழ எதை உண்பதோ உடலுக்கெதை உடுப்பதென்றோ


1. பறவைகளைப் பாருங்கள் அவை விதைப்பதுமில்லை

அறுப்பதுமில்லை களஞ்சியம் சேர்ப்பதுமில்லை (2)

கடவுள் அதற்கும் உணவளிக்கின்றார் - 2


2. காட்டுச் செடியைப் பாருங்கள் அவை உழைப்பதுமில்லை

நூற்பதுமில்லை அழகிலே இணை ஏதுமில்லை (2)

கடவுள் அவற்றை உடுத்தி வருகிறார் - 2


3. இறையரசின் நீதிதனை முதலில் தேடுவோம் - அதை

முதன்மையாக்குவோம் உலகினில் வாழ்ந்து காட்டுவோம் (2)

கடவுள் நம்மைக் காத்து வருகிறார் - 2