இனிய உன் நாமம் ஓதிடல் தினமே அனைவரும் மகிழ்வோமே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இனிய உன் நாமம் ஓதிடல் தினமே

அனைவரும் மகிழ்வோமே

தாயினும் மேலாம் தாயுமே நீயே தமியோர் திரவியமே -2

அன்பிதே அன்பிதே மாதா தன்னலமேயற்ற மாதா -2


1. கலைமொழியால் உனைத் துதித்திடல் நாளும்

கவலையே தீருமம்மா (2)

தேனிசைப் பாவால் தாயுனைப் பாட

தெவிட்டா உணவாமே -2


2. பஞ்சமும் நோயும் பகையும் தீர பரிவுடன் காருமம்மா -2

வளமோடு வாழ்வும் நலமுடன் வாழ வரமொன்று தாருமம்மா -2