அன்பினில் பிறந்த இறைகுலம் நாமே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அன்பினில் பிறந்த இறைகுலம் நாமே

அன்பினைக் காத்து அறம் வளர்ப்போமே - 2


1. ஒரு மனத்தோராய் அனைவரும் வாழ்வோம்

அருள்ஒளி வீசும் ஒரு வழி போவோம் (2)

பிரிவினை மாய்த்து திருமறை காப்போம் - 2

பரிவுள்ள இறைவன் திருவுளம் காண்போம்


2. பிறப்பிலும் இயேசு இறப்பிலும் இயேசு

பெருமை செய்தாரே புனிதப் பேரன்பை (2)

பிறந்த நம் வாழ்வின் பயன்பெற வேண்டும் - 2

பிறரையும் நமைப் போல் நினைத்திட வேண்டும்