அன்பு மாந்தர் அனைவருமே வாருங்கள்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அன்பு மாந்தர் அனைவருமே வாருங்கள்

இறைவன் அழைப்பை ஏற்று அவரில் மகிழுங்கள் இறையரசின்


1. இயேசுவில் நாமும் வாழ்ந்திட வேண்டும்

அவரின் பாதையிலே நாம் நடந்திட வேண்டும் (2)

பாவம் போக்கிட வேண்டும் கோபம் நீக்கிட வேண்டும்

என்றும் - அடுத்தவரை அன்பு செய்ய வேண்டும் - 2


2. ஆவியின் வரங்கள் நாம் பெற வேண்டும்

அவரின் ஆற்றலோடு பணிபுரிய வேண்டும் (2)

மனிதம் மலர்ந்திட வேண்டும் புனிதம் அடைந்திட வேண்டும்

அதனால் - இடைவிடாது நாம் செபிக்க வேண்டும் - 2