வானவர் இசையில் வாழ்த்தொலி கேட்டு மன்னவனே துயிலாய்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


வானவர் இசையில் வாழ்த்தொலி கேட்டு

மன்னவனே துயிலாய் - 2


1. அமைதியான இரவு நம் அமலன் பிறந்த இரவு

இறைவன் கொண்ட துறவு நம் இதயம் வென்ற உறவு

ஆராரிராரோ ஆராரிராரோ - 2


2. அன்பென்னும் மரி வித்து அருளெனும் மணம் விடுத்து - 2

இறைமகன் பிறந்திருக்க இமையெல்லாம் விழித்திருக்கும்