இயேசுவின் பின்னால் நானும் செல்வேன் திரும்பிப் பார்க்கமாட்டேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இயேசுவின் பின்னால் நானும் செல்வேன்

திரும்பிப் பார்க்கமாட்டேன் - 2

சிலுவையே முன்னால் உலகமே பின்னால் - 2

இயேசு சிந்திய குருதியினாலே விடுதலை அடைந்தேனே


1. அச்சமும் இல்லை அதிர்ச்சியும் இல்லை அடியேன் உள்ளத்திலே

ஆண்டவர் இயேசு அடைக்கலப் பாறை ஆதலின் குறையில்லை

ஆண்டவர் முன்னால் அகிலமே பின்னால் - 2

அன்பர் இயேசுவின் வார்த்தையினாலே விடுதலை அடைந்தேனே


2. தாயும் அவரே தந்தையும் அவரே தரணியில் நமக்கெல்லாம்

சேயர்கள் நம்மைச் செவ்வழி நடத்தும் தெய்வம் அவரன்றோ

ஆயனே முன்னால் அலகையே பின்னால் - 2

அழைக்கும் இயேசுவின் அன்பு மொழியிலே

ஆறுதல் அடைந்தேனே