உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை

உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை (2)

அஞ்சாதே நான் உன்னோடு - நீ அஞ்சாதே நான் உன்னோடு

நானுன்னை ஒருபோதும் மறக்கவே மாட்டேன் நான்


1. தாய் உன்னை மறந்திட்ட போதும்

நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை (2)

சேயுன்னை மறந்திட்ட போதும்

நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை (2)

நீயென்னை மறந்திட்ட போதும் - 2

நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை - 2


2. ஊரெல்லாம் உன்னைப் பழித்தாலும்

நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை (2)

பாரெல்லாம் உன்னை நகைத்தாலும்

நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை (2)

சீரெல்லாம் உன்னைப் பிரிந்தாலும் - 2

நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை - 2