அன்பே கடவுள் என்றால்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அன்பே கடவுள் என்றால் அன்புக்கு ஈடேது சொல்

அன்பே இன்பம் என்றால் அன்புக்கு விலையேது சொல்


1. மண்ணோர்கள் மொழி பேசினும் அன்புக்கு ஈடாகுமா -2

விண்ணோர்கள் மொழி பேசினும் அன்புக்கு ஈடாகுமா


2. இறைவாக்குச் சொல்வரமும் அன்புக்கு ஈடாகுமா -2

மறைபொருள் உணர்பொருளும் அன்புக்கு ஈடாகுமா