தருவேன் காணிக்கை என்னை முழுமையாகவே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


தருவேன் காணிக்கை

என்னை முழுமையாகவே -மனம் (2)

இன்று மலராய் மலர்ந்து உன்னில் உயிராய்க் கலந்து

வருவேன் உன் அன்பில் இணைந்து


1. குறைகளால் நிறைந்த என் உள்ளக்கறை நீக்குவேன் - 2

இறைவா வருவாய் என்னுள்ளம் உன்னில்லம் அறிந்தே - 2

உள்ளத்திலே உள்ளதெல்லாம்

உனக்காய் தினம் கொடுத்தேன் (2)


2. இரசத்துடன் நீர்த்துளிபோல்

எனைச்சேர்த்து உம்ரத்தமாக்கும் (2)

அப்பத்தில் எழுவாய் மாற்றிடும் நல்திரு உணவாய் - 2

என்னிடத்தில் ஏதுமில்லை

உன்னிடம் என்னை அளித்தேன் (2)