அர்ப்பணித்தேன் என்னையே இயேசுவே - உம் அன்புப்பலிப் பீடத்திலே தியாகமாகுவேன்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அர்ப்பணித்தேன் என்னையே இயேசுவே - உம்

அன்புப்பலிப் பீடத்திலே தியாகமாகுவேன் (2)

உன் பாதையிலே பயணமாகுவேன்

உண்மைக்கான சாட்சியாய் வாழ்ந்திடுவேன்

வாழ்ந்திடுவேன் நான் வாழ்ந்திடுவேன்


1. உள்ளங்கள் உயர்ந்துவாழ உம்மோடு பாடுபட

என்னை எந்நாளும் அளிக்கின்றேன் (2)

இதய உணர்வுகள் இன்ப ராகங்கள் - 2

எல்லாம் உந்தன் பணிக்கு என அர்ப்பணிக்கின்றேன்


2. வாழ்வுக்குப் போராடும் உள்ளங்களில்

வளர்ந்தே வலுவூட்ட விழைகின்றேன் (2)

வாழ்க்கைப் பலியிலே என்னையே தந்து - 2

தளர்ச்சி நீக்கி வளர்ச்சி காண வழியுமாகுவேன்