அம்மையப்பன் உந்தன் அன்பே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


அம்மையப்பன் உந்தன் அன்பே நிரந்தரம்

மாறும் உலகில் மாறா உன் உறவே நிரந்தரம் -2

இம்மை வாழ்வில் மறுமை இருப்பது நிரந்தரம் நான்

மாண்ட பின்பும் உன்னில் உயிர்ப்பது நிரந்தரம்

நிரந்தரம் -2 நீயே நிரந்தரம் (2)


1. தாயின் அன்பு சேய்க்கு இங்கே நிரந்தரம்

தாயும் தந்தையும் எமக்கு நீயே நிரந்தரம்

தேயும் வாழ்வில் நம்பிக்கை நீயே நிரந்தரம்

நான் சாயும் போது காப்பது நீயே நிரந்தரம் -2

நிரந்தரம் -2 நீயே நிரந்தரம் (2)


2. செல்வங்கள் கொணரும் இன்பத்தில் இல்லை நிரந்தரம்

பதவியும் புகழும் தருவது இல்லை நிரந்தரம்

நிலைவாழ்வு என்னும் நிஜமான நீயே நிரந்தரம் - அதன்

விலையாக எனை நீ உன்னில் இணைப்பாய் நிரந்தரம் -2

நிரந்தரம் -2 நீயே நிரந்தரம் (2)