மனுவான வார்த்தை நம்மோடு வாழ மகிழ்ந்து வருகின்றார்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


மனுவான வார்த்தை நம்மோடு வாழ

மகிழ்ந்து வருகின்றார்

முடிவில்லா வாழ்வின் முன்னோடியாக

விருந்து படைக்கின்றார்

திரு விருந்து படைக்கின்றார்


1. மரியாளின் மடியில் மழலையாய் உதித்த

மகவாக வருகின்றார் (2)

அருளாளர் சிமியோன் அன்போடு ஏந்திய

நம் மீட்பர் வருகின்றார் -2


2. பணிசெய்யும் தன்னை பலியாக்க நாளும்

பரிவோடு வருகின்றார் (2)

இறைவார்த்தை விதைத்து இறையாட்சி வளர

இதயத்தில் எழுகின்றார் -2


3. அருள்வாக்கு வழியில் ஆன்மீக உறவில்

ஆண்டவர் வருகின்றார் (2)

எம்மாவுஸ் சென்ற சீடர்கள் போல நம்மோடும் நடக்கின்றார் - 2