நான் பாவி இயேசுவே என் வாழ்வை மாற்றுமே

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


நான் பாவி இயேசுவே என் வாழ்வை மாற்றுமே -2


1. விழுந்து விட்டேன் - மனம் உடைந்துவிட்டேன்

என்னைத் தேற்றும் இயேசுவே (2).


2. கலங்குகிறேன் மனம் குழம்புகிறேன்

மன அமைதி தாருமே (2)


3. புரியவில்லை பாதை தெரியவில்லை

பாதை காட்டும் இயேசுவே (2)


4. சோர்ந்து விட்டேன் மனம் உடைந்து விட்டேன்

என்னைத் தேற்றும் இயேசுவே (2)


5. நாடுகிறேன் உம்மைத் தேடுகிறேன்

எந்தன் தாகம் தீருமே (2)