இருகரம் குவித்து இறைவா தொழுதோம் இதயத்தைப் பதத்தில் பலியாய் அளித்தோம் இருகரம் குவித்து இறைவா தொழுதோம்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இருகரம் குவித்து இறைவா தொழுதோம்

இதயத்தைப் பதத்தில் பலியாய் அளித்தோம்

இருகரம் குவித்து இறைவா தொழுதோம்


1. நிலத்தில் விளைந்த மணிகள் குவித்து

கொடியில் குலுங்கும் கனிகள் உதிர்ந்து (2)

படைப்புகளனைத்தும் பரம் புகழ் இசைத்து -2

பகலவன் ஒளியில் பலியாய் உயரும்


2. பசித்தவர் மனதில் உதித்திடும் கனவும்

புசித்தவர் உள்ளத்தில் எழுந்திடும் மகிழ்வும் (2)

மணியென உழைப்போர் உதிர்க்கும் துளியும் - 2

பிணியில் மடிவோர் துயரும் அளித்தோம்