வெள்ளைத் தூபப் புகை போல எம் மனங்களை எழுப்புகின்றோம் வான்பீடத்தில் அது சேரும் மணம் கமழும் காணிக்கையாய்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


வெள்ளைத் தூபப் புகை போல

எம் மனங்களை எழுப்புகின்றோம் வான்பீடத்தில் அது சேரும்

மணம் கமழும் காணிக்கையாய் (2)

வெள்ளைத் தூபப்புகை போல


1. எதைக் கொடுப்பேன் எனத் தேடினேன்

எனதென்று என்னிடத்தில் ஒன்றுமில்லை (2)

என் தேவன் நீதான் என்றும் சொந்தம்

என்றென்றும் மாறாத அன்பின் பந்தம் (2)

கொடுக்கின்றேன் அப்ப இரசமதையே

கொடையாக உன்னைப் பெற்றுக்கொள்ளவே (2)


2. வெண்ணிற அப்பத்தில் தூய உள்ளம்

செந்நிற இரசத்தில் தியாக உள்ளம் (2)

இதைத்தானே பீடத்தில் காண்கின்றேன்

அதையே நான் பெற்றுக்கொள்ள வருகின்றேன் (2)

கொடுக்கின்றேன் என் இதயத்தையே

குறை நீக்கி அதை நீர் ஏற்றிடுமே (2)