இயேசு நாமம் பாடப்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இயேசு நாமம் பாடப் பாட இனிமை பொங்குதே -அற்ர்

இல்லம் வாழ எந்தன் இதயம் ஏங்கித் தவிக்குதே - 2


1. ஓங்கும் குரலைக் காக்க வேண்டும் உன் நாமம் பாடவே -2

என் உள்ளம் தேறவே என் தாகம் தீரவே

உன்னன்பில் வாழவே என் தேவா தேவா வா


2. ஏங்கும் விழிகள் தேற்ற வேண்டும் வான் தீபம் காணவே - 2

உன்னன்பில் வாழவே உன்னோடு சேரவே

என்னில் நீ வாழவே என் தேவா தேவா வா