உன்னதங்களிலிருந்து ஊருக்கெல்லாம் விருந்து கன்னிமனம் கலந்து கடவுள் வந்தார் திறந்து

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


உன்னதங்களிலிருந்து ஊருக்கெல்லாம் விருந்து -2

கன்னிமனம் கலந்து கடவுள் வந்தார் திறந்து

விருந்து விருந்து இது திருவிருந்து

மருந்து மருந்து ஆன்ம மருந்து (2)


1. மனதுக்கு நல்ல மருந்து மாண்புக்கு ஏற்ற விருந்து -2

மாயைகள் போக்க விருந்து

மன நோயினைத் தீர்க்கும் மருந்து - விருந்து ...


2. உடலினைத் தந்த விருந்து உரிமையைக் கண்ட விருந்து-2

உண்மையாய் இந்த விருந்து

உன்னை தினம் தினம் மாற்றும் திருந்து - விருந்து ...