ஆ அம்பர உம்பரமும் புகழுந்திரு ஆதிபன் பிறந்தார் ஆதிபன் பிறந்தார் அமலாதிபன் பிறந்தார்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


ஆ அம்பர உம்பரமும் புகழுந்திரு ஆதிபன் பிறந்தார்

ஆதிபன் பிறந்தார் அமலாதிபன் பிறந்தார்

அன்பான பரனே அருள் மேவுங் காரணனே - நவ

அச்சய சச்சிதா ரட்சகனாகிய உச்சிதவரனே


1. ஆதம் பவமற நீதம் நிறைவேற - அன்று

அல்லிராவினில் வெல்லையடியினில்

புல்லணையிற் பிறந்தார்


2. ஞானியர் தேட வானவர் பாட - மிக

நன்னய உன்னத பன்னரு மேசையா

இந்நிலம் பிறந்தார்


3. கோனவர் நாட தானவர் கொண்டாட - என்று

கோத்திரர் தோத்திரஞ் சாற்றிடவே யூத

கோத்திரன் பிறந்தார்


4. விண்ணுடு தோண மன்னவர் பேண - ஏரோது

மைந்தனின் சிந்தையழுந்திக் கலங்கிட

விந்தையாய் பிறந்தார்