யாரிடம் செல்வோம் இறைவா வாழ்வுதரும் வார்த்தையெல்லாம் உம்மிடம் அன்றோ உள்ளன

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


யாரிடம் செல்வோம் இறைவா

வாழ்வுதரும் வார்த்தையெல்லாம்

உம்மிடம் அன்றோ உள்ளன - யாரிடம் செல்வோம் இறைவா


1. அலைமோதும் உலகினிலே ஆறதல் நீ தரவேண்டும் -2

அண்டி வந்தோம் அடைக்கலம் நீ

ஆதரித்தே அரவணைப்பாய் - 2


2. மனதினிலே போராட்டம் மனிதனையே வாட்டுதையா

குணமதிலே மாறாட்டம் குவலயம்தான் இணைவதெப்போ - 2


3. வேரறுந்த மரங்களிலே விளைந்திருக்கும் மலர்களைப்போல்

உலகிருக்கும் நிலைகண்டு உனது மனம் இரங்காதோ - 2