இரக்கத்தின் ஆண்டவரே எம்மீது இரக்கம் வையும்

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


இரக்கத்தின் ஆண்டவரே எம்மீது இரக்கம் வையும் - 2

அளவில்லா இரக்கம் கொண்டவரே

அன்பினால் எம்மை ஆள்பவரே (2)


1. திடம் இதயம் தருபவரே தினம் தினம் எம்மைக் காப்பவரே (2)

வேண்டிடும் வரங்கள் அளிப்பவரே

வேதனை யாவையும் தீர்ப்பவரே (2)