நான் உன்னைவிட்டு விலகுவதில்லை நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை

♫ பாடலைக் கேட்க / பதிவிறக்கம் செய்ய... 


நான் உன்னைவிட்டு விலகுவதில்லை

நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை (2)


1. தாயுன்னை மறந்தாலும் ஊருன்னை வெறுத்தாலும் - 2

உன்னோடு உனக்காக நானிருக்கிறேன் - 2

விலகுவதில்லை நான் விலகுவதில்லை

உன்னை விட்டு எப்போதும் விலகுவதில்லை (2)

நான் உன்னைவிட்டு விலகுவதில்லை

நான் உன்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை

நீர் என்னைவிட்டு விலகுவதில்லை

நீர் என்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை (2)


2. சொந்தங்கள் பிரிந்தாலும் சோகங்கள் தொடர்ந்தாலும் - 2

என்னோடு எனக்காக நீரிருக்கின்றீர் 2

கைவிடுவதில்லை நீர் கைவிடுவதில்லை

என்னை மட்டும் எப்போதும் கைவிடுவதில்லை (2)

நீர் என்னைவிட்டு விலகுவதில்லை

நீர் என்னை என்றும் கைவிடுவதில்லை